RISEN CHRIST LENT/HOLY WEEK PLAYLIST

Saturday, March 2, 2013

Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas 3:15-16, 21-22

                                  Noong Panahong Iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ng akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak.”                                  

                                     Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang Langit at bumaba sa kanaya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”-Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Tugon: “Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.


Mula sa Sambuhay, Enero 13, 2013, Linggo,  Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon, K, Puti.

No comments:

Post a Comment